KPH serija

KPH je namenjen za aplikacije  gde postoje zahtevi za relativno visokim naponom tokom kratkih perioda, obično manje od 30 minuta trajanja. Program može imati česta ili povremena pražnjenja. Raspon pražnjenja napona varira od 3.5C5 (A) do 7C5 (A).

NAMENA:
- za železnicu  -  startovanje lokomotiva,
- za rudnike  - rudarske lokomotive,
- za fabrike i ustanove - startovanje dizel i električnih agregata...

OPŠTI PODACI, TERMINI, DEFINICIJE

Akumulatori-baterije za pražnjenje strujama od 3,5 C5 A do 7 C5 A tip KPH
Osobine i prednosti Ni-Cd akumulatora
Primenjuju se kao mobilne i stacionarne baterije, montirane na prenosnim sanducima ili na stalažama.
Velika otpornost na mehanička opterećenja.
Visoka otpornost na električno prepunjavanje i duboko pražnjenje.
Minimalno samopražnjenje.
Veliki broj ciklusa punjenja i pražnjenja.
Rad u temperaturnom području od -40 do + 50 °C.
Postoji mogućnost reciklaže akumulatora.
Brza i jednostavna montaža, lako održavanje i rukovanje.
Mali unutrašnji otpor.
Električne karakteristike akumulatora su potpuno u skladu sa standardom Međunarodne elektrotehničke komisije IEC.

Opšti podaci

IBG-ovi otvoreni prizmatični Ni-Cd akumulatori spadaju u grupu akumulatora sa alkalnim elektrolitom.
Oznaka  ”prizmatični” govori nam o obliku akumulatora.
Prema konstrukciji elektrode, akumulator spada u grupu akumulatora sa lamelnim elektrodama.
Prema pogodnosti režima pražnjenja akumulatori tipa KPH spadaju u grupu akumulatora za pražnjenje strujama 3,5-7 C5A.

Termini i definicije

Nazivni napon akumulatora (radni napon) iznosi 1,2 V.
Da bi se postigle potrebne veće vredosti napona od 1,2 V, vrši se redno vezivanje akumulatora u bateriju.
Nazivni kapacitet akumulatora je petočasovni  kapacitet (C5).
Nazivni kapacitet akumulatora je 5-časovni kapacitet (C5) na temperaturi 20 ± 5°C, izražen količinom elektriciteta u amper časovima (Ah) i označen C5, Ah.
Normalna (nazivna) struja punjenja i pražnjenja je: I = 0,2 C5 A.
Vreme punjenja nazivnom strujom je 7,5 – 8 časova, što obezbeđuje potpunu napunjenost.
Faktor napunjenosti je: F = 150 – 160 % C5 Ah.
Vreme pražnjenja nazivnom strujom  I = 0,2 C5A do 1,0 V/ćeliji i traje najmanje 5 časova.
Elektrolit u akumulatoru predstavlja rastvor KOH (kalijum-hidroksida) u destilisanoj vodi.
Gustina elektrolita je 1,2 ± 0,01 g/cm3.

PUNJENJE

Električne karakteristike punjenja na temperaturi +20°C
Punjenje konstantnom strujom
Struja punjenja je: I = 0,2 C5A.
Vreme punjenja je 7,5 – 8h.
Punjenje je moguće i strujama od 0,1 do 0,5 C5A, ali vreme trajanja punjenja mora ispuniti uslov potpune napunjenosti: F = 150 – 160% C5Ah.
Punjenje pri konstantnom naponu (paralelna veza sa potrošačem)
Preporučeni naponi za ovaj tip punjenja kreću se u opsegu od 1,45 V do 1,55 V po akumulatoru.
Struja punjenja pri kraju punjenja (struja održavanja) iznosi oko 0,04 C5 A.
Vreme punjenja je neograničeno.
Punjenje po ”IU Sistemu”
Početna struja punjenja je u intervalu od 0,1 do 0,5 C5A.
Punjenje konstantnom strujom traje do napona ograničenja koji iznosi 1,50 V ili 1,55 V po ćeliji.
Nastavak punjenja pri ograničenom naponu opadajućom strujom, traje do vrednosti struje održavanja: i = 0,04 C5A.
Vreme punjenja zavisi od početne struje punjenja.
Pojačano punjenje
Pojačano punjenje primenjuje se pre puštanja u rad i posle dužeg skladištenja, ili dužeg rada baterije u otežanim uslovima.
Struja punjenja je konstantna:  I = 0,2 x C5A.
Vreme punjenja je od 10 do 12 h.
Napon po ćeliji u početku je 1,35 V/ćeliji, a na kraju 1,75 V.
Pojačano punjenje može se ponoviti ukoliko se kontrolom utvrdi umanjen kapacitet baterije.
Održavajuće dopunjavanje
Pri dužem lagerovanju i u cilju održavanja napunjenosti, baterija se neograničeno vreme dopunjava strujom: I = 0,5 do 2 mA/Ah.
Napon dopunjavanja je 1,40 + 0,02 V/ćeliji.
Vreme dopunjavanja je neograničeno.
Tehničke karakteristike KPH serije
Model Kapacitet   Dimenzije (mm)   Težina (kg) Klema TIP
Ćelije Ah (C5) Dužina Širina Visina Bez elektrolita Sa elektrolitom
KPH 30P 30 85 85 256 1,25 1,65 M10 S
KPH 40P 40 134 53 360 3,12 4,37 M8 S
KPH 55P 55 127 60 277 3,78 4,78 M8 S
KPH 60P 60 130 70 330 4,20 5,30 M16 S
KPH 80P 80 134 69 360 5,37 6,63 M8 S
KPH 100P 100 134 103.5 360 6,49 8,82 M8 S
KPH 150P 150 137 113 327 9,00 11,50 M20 S
KPH 160P 160 165 105 400 11,50 14,80 M20 S
KPH 210P 210 196 110 403 11,80 14,80 M20 S
KPH 250P 250 196 110 403 13,80 14,80 M20 S
KPH 280P 280 246 176 360 16,98 19,30 M10 S
KPH 300P 300 246 176 360 17,68 24,18 M10 S
KPH 420P 420 368 176 360 24,83 35,40 M10 S
Dijagram pražnjenja KPH serije na 20ºC
Dimenzije pakovanja sanduka
Model Kapacitet   Dimenzije (mm)
Ćelije Ah (C5) B H L
2 ćelije
L
3 ćelije
L
4 ćelije
  L
5 ćelije
KPH 30P 30 95 260 355 445
KPH 40P 40 140 365 230 285
KPH 60P 60 136 340 305 375
KPH 80P 80 140 370 295 365
KPH 100P 100 140 370 430 535
KPH 155P 155 175 360 220 325 435 540
KPH 160P 160 175 405 220 325 435 540
KPH 210P 210 206 410 230 350 460 570
KPH 250P 250 206 410 230 350 460 570
KPH 280P 280 256 370 360 540
KPH 300P 300 256 370 360 540
KPH 420P 420 378 370 360 540
KONTAKT

Email: ibg-tcbg@eunet.rs

Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
ADRESA:

IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd
Copyright (c) 2020 IBG tehnološki centar.